Dějepisné sešity: Toufar lze nyní v atraktivní tištěné podobě zakoupit v knihkupectví Kosmas.cz!
Obálka Titulek

Dějepisné sešity: Toufar

Dějepisné sešity: Toufar se pokouší přiblížit příběh faráře umučeného Státní bezpečností. V rámci pátrání po stopách minulosti provedou čtenáře poválečnou historií Československa od roku 1949 až do současnosti. Atraktivitu komiksu zvyšují faksimile dobových dokumentů. Příběh „číhošťského zázraku“ dodnes obsahuje řadu nejasností a otázek. Sešity ukazují historii jako živý a otevřený problém. Dějepisné sešity míří především na čtenáře z řad školní mládeže, ale snaží se oslovit též širší publikum, které se zajímá o komiks a ocení výrazné výtvarné zpracování příběhu Josefa Toufara. Autorka grafického pojetí, Juliána Chomová, získala na poli komiksu a knižní ilustrace řadu ocenění. Ačkoliv jsou Dějepisné sešity koncipovány netradičně (kombinují komiks a faksimile pramenů), vycházejí vstříc současnému zájmu čtenářů o komiksová zpracování historie. Herní koncept pátrání po stopách minulosti, na němž jsou Dějepisné sešity založeny, může svou náročností oslovit i dospělé publikum.

Stáhnout
Dějepisné sešity: Toufar
Dějepisné sešity

Náhled Dějepisných sešitů: Toufar

Komiksový obraz

Ohlasy

Jedná se o velmi zajímavě zpracovanou metodiku. Líbila se mi především kombinace obrazového materiálu a pramenů (např. pitevní protokol a kádrový posudek L. Máchy dotvořily obraz doby a dodaly celému příběhu na autentičnosti). Bez komiksového příběhu by se studenti jen velmi obtížně dokázali zorientovat v množství pramenů. Takto vedená hodina je pro studenty mnohem více přínosná než hodina vedená formou výkladu. Díky roli badatele postupně odhalují fakta, přestávají být pouhými pozorovateli a posluchači. Naopak se aktivně podílejí na zkoumání minulosti.

Lenka Řezáčová, Střední pedagogická škola, Krnov

Bála jsem se práce s materiálem - některé texty byly dlouhé a já jsem je neupravila. Obecně mají žáci problém s texty delšími než pět řádek. Nicméně právě tuto část studenti brali jako velmi zajímavou. Dokonce se mě jeden student zeptal, jestli jsem materiál výslechu připravila sama, když se dozvěděl, že se jedná o autentický materiál, byl konsternován.

V pracovní části se samozřejmě dohadovali, nicméně pracovali, nebyl to ruch z nezájmu. Dokonce si některé skupiny ukazovaly, co mají k dispozici, trumfovaly se, kdo má k dispozici lepší materiál. Místy si záviděly - četli jsme tedy nejen dedukce a zjištění žáků, ale i části dobových materiálů.

Oslovilo mne zaujetí žáků pro práci s prameny - vyvrátilo to můj mýtus o tom, že je to pro žáky odborné školy nudné. Zaskočilo mne, že se neodvrátili od dlouhých textů, dokonce se v tom „vyžívali“. Komiks svou roli splnil - ve zkratce nabídl srozumitelný příběh.

Hana Hrádková, Středni škola automobilní a informatiky, Praha-Hostivař

Proč komiks?

Komiksové vyprávění obsahuje množství nedořečených míst, která vyžadují doplnění. Čtenář musí vyvinout jisté úsilí, aby mezery doplnil a poskládal smysluplný celek příběhu. Právě tato tvůrčí aktivita při čtení komiksu se nám jeví jako důležitá. Nedořečená místa v Dějepisných sešitech: Toufar čtenář doplňuje informacemi, které získal z faksimile dobových pramenů. Díky tomu se čtení komiksu podobá hře, která staví čtenáře do role detektivů. Čtenáři pátrají po stopách minulosti v pramenech, aby zjistili, co se vlastně stalo.

Komiksu je vlastní redukované a symbolické zobrazení. Díky tomu jej můžeme využít jako pracovní plochu - myšlenkovou mapu, do níž si čtenáři zaznamenávají výsledky svého pátrání. V případě Dějepisných sešitů podporuje tuto funkci přiložená mapa, do které si čtenáři mohou získané informace zapisovat a skládat celek příběhu. V neposlední řadě je důležité propojení historických příběhů s obrazem. Vizualita komiksu je nejen čtenářsky atraktivní, ale posiluje též udržitelnost znalostí, které si v rámci poznávací hry osvojujeme.

Proč Josef Toufar?

Příběh číhošťského faráře je dramatický a poutavý. Jeho násilná tragická smrt vzbuzuje pohnutí a podněcuje otázky, které překračují rámec nezáživné historické faktografie. Dějepisné sešity se snaží tyto různé roviny příběhu zachytit a zároveň zasazuje dění do širšího historického kontextu.

V detailu konkrétního příběhu čtenáři získají živější představu o podobě stalinské církevní politiky, o praktikách StB či o dobové propagandě. Komiks je podněcuje k tomu, aby historické události nahlíželi též z etické a právní perspektivy, aby promýšleli význam příběhu pro současnost.

Příběh mnohovrstevnatě prostupuje českými soudobými dějinami. Netýká se pouze roku 1950, kdy byl číhošťský farář zatčen, vyšetřován a kdy zemřel, ale též pozdější doby, kdy byl případ interně přešetřován, aby nakonec v roce 1968 znovu pronikl na veřejnost. Číhošťský případ se znovu řeší i po roce 1989. Toufarův vyšetřovatel Ladislav Mácha je obžalován a odsouzen. Tělo kněze je exhumováno v souvislosti se snahami české katolické církve o jeho blahoslavení a svatořečení.

Historici dodnes nejsou zajedno v tom, co se v Číhošti v prosinci 1949 vlastně stalo. Pohyb kříže, který stál na počátku dramatických událostí, nemá jednoznačné vysvětlení. Existují různé verze příběhu, které díky nejasnostem a záhadám mnohdy nabývají černobíle jednostrannou podobu, mohou se blížit legendě či mýtu.

Proč sešity?

Při tvorbě komiksu o Josefu Toufarovi jsme se rozhodli pro volnější formát, který se rozpadá do několika listů a souboru pramenů, které jsou určeny k rozstříhání. Jednotlivé obrazy jsou sice označeny římskými čísly, ale jejich pořadí je libovolné. Chtěli jsme vytvořit jakýsi pracovní sešit, který by čtenáře vyzval k tvůrčímu dialogu.

V učebnicích dějepisu je historie často představena jako pevné a jednoznačné vědění, za jehož správnost ručí odborníci. Čtenáři jsou v rolích těch, kteří si mají obsah učebnice zapamatovat. Dějepisné sešity jsme záměrně pojali jako otevřenou pracovní dílnu, v níž se na utváření významu historie podílejí sami čtenáři. Rozvolněná kompozice jim umožňuje, aby s historií pracovali podobným způsobem jako historici. Sami si musí složku uspořádat a sami musí z pramenů získat důležité informace, z nichž poskládají celek příběhu.

Spíše než učebnici se Dějepisné sešity podobají archivnímu kartonu, v němž jsou uloženy prameny, či vyšetřovacímu spisu, kde policisté shromažďují důležité informace a důkazy k případu, který řeší.

Jak s komiksem pracovat?

Práce s komiksem nemá pevně daný postup. Je variabilní a umožňuje pracovat na různých úrovních obtížnosti. Čtyři základní komiksové obrazy nabízejí různé úhly pohledu na události spojené s příběhem Josefem Toufara a „číhošťským zázrakem“. Každý ze čtyř komiksů nabízí nějakou historickou „záhadu” a podněcuje problémovou otázku.

Dějepisné sešity obsahují mapu, která má čtenářům posloužit jako pracovní plocha, do níž si zanášejí zjištěné informace, doplňují mezery a formulují možné odpovědi na problémové otázky. V této souvislosti je pro práci s Dějepisnými sešity důležitá interakce mezi komiksovými obrazy a prameny. Na každý z obrazů jsou navázány faksimile dobových pramenů (nejčastěji tři), s jejichž pomocí může čtenář doplňovat nejasnosti a mezery v příběhu. Souvislost s pramenem je v komiksu naznačena ikonkou dokumentu vždy u konkrétní situace, což by mělo usnadnit interpretaci.

Čtenáři se mohou ztotožnit s perspektivou historika-detektiva, který pátrá v pramenech a snaží se vyšetřit, co se v minulosti stalo a jakou roli v příběhu sehrály konkrétní osoby. Badatelsky a problémově orientovanou práci s Dějepisnými sešity podporují otázky, které na několika úrovních naznačují směr práce. Ke každému z obrazů je přiřazena jedna hlavní pátrací otázka, kterou pak podrobněji rozvíjejí otázky v mapě, přiřazené k místům, kde se odehrály klíčové události příběhu.

Proč prameny?

Dějepisné sešity podporují kritické myšlení o dějinách a rozvíjejí i další dovednosti, které bychom mohli souhrnně charakterizovat jako historickou gramotnost. Takové cíle může učitel účinně naplnit právě prostřednictvím práce s prameny. Čtenáři Dějepisných sešitů se setkávají s historií, která je na rozdíl od té v učebnici dějepisu neúplná a nejednoznačná. Komiks je podněcuje k tomu, aby informace o minulosti hledali přímo v pramenech. Mohou si tak uvědomit, že učebnicové výklady minulosti vznikaly v obdobné situaci. Historik analyzuje prameny a návazně doplňuje mezery v informacích. Když skládá souvislý příběh, tak historické události interpretuje. Čtenáři komiksu musejí obdobně pátrat v pramenech po informacích, aby doplnili nejasnosti v příběhu Josefa Toufara.

Tvořivá práce s prameny představuje důležitou část dějepisného vzdělávání, neboť se zde žáci a studenti seznamují s metodami, jejichž prostřednictvím historická věda vytváří příběhy, jež ovlivňují naši současnost. Badatelsky orientovaná výuka může otřást předpokladem, že historická věda nabízí jen jeden pravdivý výklad minulosti a že historici veřejnosti zprostředkují, co se v dějinách skutečně stalo. Kritická reflexe předsudků selského rozumu otevírá prostor pro podporu a rozvoj historické gramotnosti.

Další podpora?

Příběh Josefa Toufara a „číhošťského zázraku“ je podrobně a z různých perspektiv zpracován v rámci online aplikace Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku. Zde uživatel nalezne knihovnu dalších pramenů k případu včetně propagandistického filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení z roku 1950 (režie Přemysl Freiman). V sekci Příprava obsahuje aplikace podrobné instrukce, jak může učitel s tématem pracovat.

historie1950.dejepis21.cz

O projektu

Myšlenka na propojení komiksu a dobových pramenů vznikla v Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Dějepisné sešity se zaměřují na české soudobé dějiny. Snaží se historii podat živou, interaktivní formou. Předpokládáme, že atraktivní médium komiksu zvyšuje zájem o historii, jež je navíc prezentována jako problém otevřený k řešení. Čtenář není v roli pasivního konzumenta, ale spíše badatele, který pátrá po stopách minulosti. Sešity obsahují vedle komiksových obrazů též faksimile dobových dokumentů, jež v celku plní důležitou roli. Prameny zasazují příběh do historických souvislostí a umožňují čtenáři, aby v nich tvůrčím způsobem vyhledával důležité informace a doplňoval mezery v komiksových obrazech. Historické vzdělávání díky tomu získává dynamickou podobu pátrací hry.

Autorský tým připravuje další díly, které se opět zaměří na silné příběhy českých soudobých dějin.

Autorský tým

Kamil Činátl (1975)

Spoluautor scénáře a metodiky Dějepisných sešitů. Historik a didaktik dějepisu, více než deset let vyučoval český jazyk a dějepis na několika pražských gymnáziích. Nyní se věnuje historickému vzdělávání na Filozofické fakultě UK a na Ústavu pro studium totalitních režimů.

Kontaktovat přes email

Juliána Chomová (1988)

Autorka výtvarného řešení Dějepisných sešitů. Zabývá se komiksem a knižní ilustrací. Studovala v Bratislavě a v Ateliéru ilustrace a grafiky pražské UMPRUM. Se spisovatelem Erikem Jakubem Grochem vytvořila komiksovou knihu pro děti Šlabikár Paťmestia, která získala ocenění Nejkrásnější kniha Slovenska 2013. V roce 2016 získala Cenu Nadace Miroslava Šaška za sérii interaktivních sešitů pro děti, Hafanova dobrodružství.

julianachomova.tumblr.com

Čeněk Pýcha (1989)

Spoluautor scénáře a metodiky Dějepisných sešitů. Historik, zabývá se paměťovými studii a dějinami ve veřejném prostoru, doktorand na Ústavu českých dějin FF UK. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů v Oddělení vzdělávání.

Kontaktovat přes email

Jiří Maha (1986)

Podílel se na konceptu a designu Dějepisných sešitů a vytvořil pro ně také tento web. Vystudoval Fakultu umění a designu UJEP a Studia nových médií na FF UK. Spolupracuje dlouhodobě na projektech s Ústavem pro studium totalitních režimů, pracuje také pro Avast a věnuje se i vlastním projektům.

Soubory ke stažení

Mohlo by vás zajímat

www.dejepis21.cz

Jak název napovídá, projekt Dějepis v 21.století chce reagovat na současné trendy ve vzdělávání a přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu na českých školách. Ve svých aktivitách se proto zaměřujeme například na tvorbu volně dostupných vzdělávacích DVD, tvorbu metodik pro učitele nebo na rozvoj projektového vyučování. Podporujeme modernizaci výukových materiálů prostřednictvím jejich převodu na on-line verze. V rámci projektu nabízíme jak semináře pro učitele (včetně e-learningových), tak přednášky na školách. Na realizaci projektu se bezprostředně podílelo 25 pilotních škol z celé České republiky.

Projekt na Facebooku

historie1950.dejepis21.cz

Historie 1950 nabízí učiteli připravenou výukovou jednotku, která je založena na pátrání po stopách příběhu faráře Josefa Toufara a číhošťského zázraku. Hodina je sestavena jako jednoduchá a přehledná prezentace, která provazuje dobové prameny s pátracími otázkami. Učitel díky snadné ovladatelnosti Historie 1950 určuje tempo výuky a může se více soustředit na tvůrčí práci s žáky.

julianachomova.tumblr.com

Webové stránky autorky výtvarného řešení Dějepisných sešitů Juliány Chomové.

External link Download